ثبت نام شما در سمینار تکمیل شد

اطلاعات ورود به گردهمایی: متعاقبا اعلام خواهد شد

همراه داشتن کارت ملی و رعایت حجاب اسلامی برای ورود الزامی است