اراده آهنین های همیار آکادمی

اراده آهنین ها افرادی هستند که هوس موفقیت نکرده اند بلکه برای موفقیت هدف گذاری کرده اند، برای آن سرمایه ای از جنس پول و از آن مهم تر زمان گذاشته اند. اراده آهنین های همیار آکادمی افرادی هستند که دستاورد داشته اند. داستان موفقیتشان را ببینید و از آنها برای سوخت ادامه مسیر خود استفاده کنید. تصمیم بگیرید یک روز شما در قاب اراده آهنین همیار آکادمی قرار بگیرید و داستان موفقیت خود را تعریف کنید.

اراده آهنین ها دانشجویان بادستاورد همیار آکادمی میباشند.

ابوالفضل رضایی

علی باقری

فریماه فراهانی

محمد باقری

رضا خطایی

زهرا کاظمی

اگر آماده اید؟
همین الان شروع کنید