فرصت های شغلی

فقط دانشجویان دوره قادر به مشاهده اطلاعات تماس می‌باشند.

همیار آکادمی همیار آکادمی
نوع همکاری حضوری / نیمه وقت
شهر مازندران
تخصص مورد نیاز اینستاگرام
حقوق پیشنهادی بالای ۱۰ میلیون تومان
خدمات مورد نیاز مدیریت تبلیغات و افزایش مخاطب

فقط دانشجویان دوره قادر به مشاهده اطلاعات تماس می‌باشند.

همیار آکادمی همیار آکادمی
نوع همکاری حضوری / نیمه وقت
شهر مازندران
تخصص مورد نیاز اینستاگرام
حقوق پیشنهادی بالای ۱۰ میلیون تومان
خدمات مورد نیاز فیلمبرداری و ساخت کلیپ

فقط دانشجویان دوره قادر به مشاهده اطلاعات تماس می‌باشند.

همیار آکادمی همیار آکادمی
نوع همکاری حضوری / نیمه وقت
شهر مازندران
تخصص مورد نیاز اینستاگرام
حقوق پیشنهادی بالای ۱۰ میلیون تومان
خدمات مورد نیاز ساخت ویدیو از تصاویر

فقط دانشجویان دوره قادر به مشاهده اطلاعات تماس می‌باشند.

همیار آکادمی همیار آکادمی
نوع همکاری حضوری / نیمه وقت
شهر مازندران
تخصص مورد نیاز اینستاگرام
حقوق پیشنهادی بالای ۱۰ میلیون تومان
خدمات مورد نیاز عکاسی و تولید محتوا

فقط دانشجویان دوره قادر به مشاهده اطلاعات تماس می‌باشند.

همیار آکادمی همیار آکادمی
نوع همکاری حضوری / نیمه وقت
شهر مازندران
تخصص مورد نیاز اینستاگرام
حقوق پیشنهادی بالای ۱۰ میلیون تومان
خدمات مورد نیاز تولید محتوای گرافیکی

فقط دانشجویان دوره قادر به مشاهده اطلاعات تماس می‌باشند.

همیار آکادمی همیار آکادمی
نوع همکاری حضوری / نیمه وقت
شهر مازندران
تخصص مورد نیاز اینستاگرام
حقوق پیشنهادی بالای ۱۰ میلیون تومان
خدمات مورد نیاز ارسال پست و نوشتن کپشن

فقط دانشجویان دوره قادر به مشاهده اطلاعات تماس می‌باشند.

همیار آکادمی همیار آکادمی
نوع همکاری حضوری / نیمه وقت
شهر مازندران
تخصص مورد نیاز اینستاگرام
حقوق پیشنهادی بالای ۱۰ میلیون تومان
خدمات مورد نیاز پاسخ به دایرکت‌ها

فقط دانشجویان دوره قادر به مشاهده اطلاعات تماس می‌باشند.

همیار آکادمی همیار آکادمی
نوع همکاری حضوری / نیمه وقت
شهر مازندران
تخصص مورد نیاز اینستاگرام
حقوق پیشنهادی بالای ۱۰ میلیون تومان
خدمات مورد نیاز پاسخ به کامنت

فقط دانشجویان دوره قادر به مشاهده اطلاعات تماس می‌باشند.

همیار آکادمی همیار آکادمی
نوع همکاری حضوری / تمام وقت, حضوری / نیمه وقت
شهر تهران
تخصص مورد نیاز اینستاگرام
حقوق پیشنهادی بالای ۵ میلیون تومان
خدمات مورد نیاز
 • پاسخ به کامنت
 • پاسخ به دایرکت‌ها
 • ارسال پست و نوشتن کپشن
 • تولید محتوای گرافیکی
 • عکاسی و تولید محتوا
 • ساخت ویدیو از تصاویر
 • فیلمبرداری و ساخت کلیپ
 • مدیریت تبلیغات و افزایش مخاطب

فقط دانشجویان دوره قادر به مشاهده اطلاعات تماس می‌باشند.

همیار آکادمی همیار آکادمی
نوع همکاری غیرحضوری / تمام وقت, غیرحضوری / نیمه وقت, حضوری / نیمه وقت
شهر تهران
تخصص مورد نیاز اینستاگرام
حقوق پیشنهادی بالای ۵ میلیون تومان
خدمات مورد نیاز
 • پاسخ به کامنت
 • پاسخ به دایرکت‌ها
 • ارسال پست و نوشتن کپشن
 • تولید محتوای گرافیکی
 • عکاسی و تولید محتوا
 • ساخت ویدیو از تصاویر
 • فیلمبرداری و ساخت کلیپ
 • مدیریت تبلیغات و افزایش مخاطب

فقط دانشجویان دوره قادر به مشاهده اطلاعات تماس می‌باشند.

همیار آکادمی همیار آکادمی
نوع همکاری غیرحضوری / نیمه وقت, حضوری / نیمه وقت
شهر اصفهان
تخصص مورد نیاز اینستاگرام
حقوق پیشنهادی بین ۲ تا ۵ میلیون تومان
خدمات مورد نیاز
 • ارسال پست و نوشتن کپشن
 • عکاسی و تولید محتوا
 • ساخت ویدیو از تصاویر
 • فیلمبرداری و ساخت کلیپ
 • مدیریت تبلیغات و افزایش مخاطب

فقط دانشجویان دوره قادر به مشاهده اطلاعات تماس می‌باشند.

همیار آکادمی همیار آکادمی
نوع همکاری غیرحضوری / تمام وقت
تخصص مورد نیاز اینستاگرام
حقوق پیشنهادی بین ۲ تا ۵ میلیون تومان
خدمات مورد نیاز
 • پاسخ به کامنت
 • پاسخ به دایرکت‌ها
 • تولید محتوای گرافیکی
 • عکاسی و تولید محتوا
 • ساخت ویدیو از تصاویر
 • فیلمبرداری و ساخت کلیپ
 • مدیریت تبلیغات و افزایش مخاطب

فقط دانشجویان دوره قادر به مشاهده اطلاعات تماس می‌باشند.

همیار آکادمی همیار آکادمی
نوع همکاری غیرحضوری / نیمه وقت
تخصص مورد نیاز اینستاگرام
حقوق پیشنهادی بین ۵۰۰ هزار تومان تا ۱ میلیون تومان
خدمات مورد نیاز تولید محتوای گرافیکی

فقط دانشجویان دوره قادر به مشاهده اطلاعات تماس می‌باشند.

همیار آکادمی همیار آکادمی
نوع همکاری غیرحضوری / نیمه وقت
تخصص مورد نیاز اینستاگرام
حقوق پیشنهادی بین ۲ تا ۵ میلیون تومان
خدمات مورد نیاز
 • پاسخ به کامنت
 • پاسخ به دایرکت‌ها
 • ارسال پست و نوشتن کپشن
 • تولید محتوای گرافیکی
 • عکاسی و تولید محتوا
 • ساخت ویدیو از تصاویر
 • فیلمبرداری و ساخت کلیپ
 • مدیریت تبلیغات و افزایش مخاطب

فقط دانشجویان دوره قادر به مشاهده اطلاعات تماس می‌باشند.

همیار آکادمی همیار آکادمی
نوع همکاری غیرحضوری / نیمه وقت
تخصص مورد نیاز اینستاگرام
حقوق پیشنهادی بین ۲ تا ۵ میلیون تومان
خدمات مورد نیاز
 • ارسال پست و نوشتن کپشن
 • عکاسی و تولید محتوا
 • ساخت ویدیو از تصاویر
 • فیلمبرداری و ساخت کلیپ
 • مدیریت تبلیغات و افزایش مخاطب

فقط دانشجویان دوره قادر به مشاهده اطلاعات تماس می‌باشند.

همیار آکادمی همیار آکادمی
نوع همکاری غیرحضوری / نیمه وقت, حضوری / نیمه وقت
شهر تهران
تخصص مورد نیاز اینستاگرام
حقوق پیشنهادی بالای ۱۰ میلیون تومان
خدمات مورد نیاز
 • تولید محتوای گرافیکی
 • عکاسی و تولید محتوا
 • فیلمبرداری و ساخت کلیپ

فقط دانشجویان دوره قادر به مشاهده اطلاعات تماس می‌باشند.

همیار آکادمی همیار آکادمی
نوع همکاری غیرحضوری / نیمه وقت
تخصص مورد نیاز اینستاگرام
حقوق پیشنهادی بین ۱ تا ۲ میلیون تومان
خدمات مورد نیاز
 • ارسال پست و نوشتن کپشن
 • تولید محتوای گرافیکی
 • عکاسی و تولید محتوا
 • مدیریت تبلیغات و افزایش مخاطب

فقط دانشجویان دوره قادر به مشاهده اطلاعات تماس می‌باشند.

همیار آکادمی همیار آکادمی
نوع همکاری حضوری / تمام وقت, حضوری / نیمه وقت
شهر اصفهان
تخصص مورد نیاز اینستاگرام
حقوق پیشنهادی بالای ۵ میلیون تومان
خدمات مورد نیاز
 • تولید محتوای گرافیکی
 • عکاسی و تولید محتوا
 • ساخت ویدیو از تصاویر
 • فیلمبرداری و ساخت کلیپ
 • مدیریت تبلیغات و افزایش مخاطب

فقط دانشجویان دوره قادر به مشاهده اطلاعات تماس می‌باشند.

همیار آکادمی همیار آکادمی
نوع همکاری حضوری / تمام وقت
شهر تهران
تخصص مورد نیاز اینستاگرام
حقوق پیشنهادی بالای ۱۰ میلیون تومان
خدمات مورد نیاز
 • ارسال پست و نوشتن کپشن
 • عکاسی و تولید محتوا
 • ساخت ویدیو از تصاویر
 • فیلمبرداری و ساخت کلیپ
 • مدیریت تبلیغات و افزایش مخاطب

فقط دانشجویان دوره قادر به مشاهده اطلاعات تماس می‌باشند.

همیار آکادمی همیار آکادمی
نوع همکاری غیرحضوری / نیمه وقت
تخصص مورد نیاز اینستاگرام
حقوق پیشنهادی بین ۵۰۰ هزار تومان تا ۱ میلیون تومان
خدمات مورد نیاز
 • پاسخ به کامنت
 • پاسخ به دایرکت‌ها
 • ارسال پست و نوشتن کپشن
 • ساخت ویدیو از تصاویر
 • مدیریت تبلیغات و افزایش مخاطب

فقط دانشجویان دوره قادر به مشاهده اطلاعات تماس می‌باشند.

همیار آکادمی همیار آکادمی
نوع همکاری غیرحضوری / تمام وقت
تخصص مورد نیاز اینستاگرام
حقوق پیشنهادی بین ۱ تا ۲ میلیون تومان
خدمات مورد نیاز
 • ارسال پست و نوشتن کپشن
 • تولید محتوای گرافیکی
 • مدیریت تبلیغات و افزایش مخاطب

فقط دانشجویان دوره قادر به مشاهده اطلاعات تماس می‌باشند.

همیار آکادمی همیار آکادمی
نوع همکاری غیرحضوری / تمام وقت, غیرحضوری / نیمه وقت, حضوری / تمام وقت, حضوری / نیمه وقت
شهر تهران
تخصص مورد نیاز اینستاگرام
حقوق پیشنهادی بین ۲ تا ۵ میلیون تومان
خدمات مورد نیاز
 • پاسخ به دایرکت‌ها
 • ارسال پست و نوشتن کپشن
 • تولید محتوای گرافیکی
 • عکاسی و تولید محتوا

فقط دانشجویان دوره قادر به مشاهده اطلاعات تماس می‌باشند.

همیار آکادمی همیار آکادمی
نوع همکاری غیرحضوری / نیمه وقت
تخصص مورد نیاز اینستاگرام
حقوق پیشنهادی بین ۲ تا ۵ میلیون تومان
خدمات مورد نیاز
 • پاسخ به کامنت
 • ارسال پست و نوشتن کپشن
 • تولید محتوای گرافیکی
 • ساخت ویدیو از تصاویر
 • مدیریت تبلیغات و افزایش مخاطب

فقط دانشجویان دوره قادر به مشاهده اطلاعات تماس می‌باشند.

همیار آکادمی همیار آکادمی
نوع همکاری غیرحضوری / نیمه وقت
تخصص مورد نیاز اینستاگرام
حقوق پیشنهادی بین ۲ تا ۵ میلیون تومان
خدمات مورد نیاز
 • پاسخ به کامنت
 • پاسخ به دایرکت‌ها
 • تولید محتوای گرافیکی
 • ساخت ویدیو از تصاویر
 • مدیریت تبلیغات و افزایش مخاطب

فقط دانشجویان دوره قادر به مشاهده اطلاعات تماس می‌باشند.

همیار آکادمی همیار آکادمی
نوع همکاری غیرحضوری / تمام وقت, حضوری / نیمه وقت
شهر البرز
تخصص مورد نیاز اینستاگرام
حقوق پیشنهادی بالای ۵ میلیون تومان
خدمات مورد نیاز
 • ارسال پست و نوشتن کپشن
 • تولید محتوای گرافیکی
 • عکاسی و تولید محتوا
 • ساخت ویدیو از تصاویر
 • فیلمبرداری و ساخت کلیپ
 • مدیریت تبلیغات و افزایش مخاطب

×
همیار‌آکادمی
صفر تا ۱۰۰ یاد بگیرید  
نیاز به کمک
ورود با ایمیل